• Kascommissie iets voor jou?

  • Elke vereniging heeft een kascommissie. De taak van zo’n commissie is het controleren van en het toezicht houden op het geldelijk beheer door de penningmeester van de vereniging. De commissie brengt hiervan jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Ook BS Leiden heeft een kascommissie. Deze bestaat uit de leden Menno van Dijk, Aad Lubbers en Ilse van Rijsinge-Admiraal.

    Conform ons huishoudelijk reglement is onze kascommissie benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Daarom zal de commissie aftreden tijdens de volgende ALV (waarschijnlijk eind november). Ilse, Menno en Aad stellen zich alle drie herkiesbaar, maar hopen vooral dat zich ook nieuwe vrijwilligers aanmelden voor deze belangrijke commissie van onze club. Het gaat namelijk om het geld van de leden. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, meld je aan.

    Wat houdt het werk in? Ergens in november van elk seizoen ontvangen de commissieleden in concept de financiële jaarstukken over het afgelopen seizoen. Die moeten de commissieleden doornemen. Er volgt daarna een vergadering met de penningmeester en de boekhouder van de club. Daar kunnen de commissieleden dan hun vragen stellen over de jaarstukken. Tijdens deze vergadering wordt ook nog een aantal betaalde facturen (gekozen door de kascommissie) gecontroleerd. Op basis van de toegestuurde stukken, de gegeven antwoorden op de vragen en de uitkomst van de factuurcontrole, vormt de commissie zich een oordeel over het geldelijk beheer door de penningmeester. Hierover schrijft de kascommissie een kort verslag en biedt dit het bestuur aan. Tijdens de najaars-ALV doet de commissie ook voor de leden verslag van haar bevindingen. De tijdsinvestering per lid van de commissie zal zo’n 4 uur per seizoen zijn.

    Lijkt het je wat om lid te worden van onze kascommissie? En heb je affiniteit met cijfers? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij het bestuur (bestuur@bsleiden.nl).